بازسازی فروشگاه های زنجیره ای سینا قصر الدشت تهران

بازسازی فروشگاه های زنجیره ای سینا قصر الدشت

کارفرما :سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

طراحی و اجرا : شرکت اسکان ایران

تصاویر
بازسازی فروشگاه های زنجیره ای سینا قصر الدشت تهران
بازسازی فروشگاه های زنجیره ای سینا قصر الدشت تهران
بازسازی فروشگاه های زنجیره ای سینا قصر الدشت تهران
بازسازی فروشگاه های زنجیره ای سینا قصر الدشت تهران
بازسازی فروشگاه های زنجیره ای سینا قصر الدشت تهران