طرح اوره و آمونیاک مجتمع پتروشیمی عسلویه

جاده سازی و اجرای فنس اطراف سایت- اجرای عملیات جاده سازی شامل لابه های زیر اساس ، اساس و اساس قیری مطابق
با اسگچ پیوست بدون لایه های پوششی توپکا و بیندر و کانالهای جمع آوری آب بعرض 12/5 متر و طول تقریبی 750 مترمکعب

کارفرما :مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی – طرحهای ساختمانی و زیربنایی

نظارت : شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی

پیمانکار : شرکت اسکان ایران