اجرای عملیات خاکی و بسترسازی مجتمع پتروشیمی عسلویه

عملیات خاکی شامل خاکبرداری ، خاکریزی ، حمل خاک ، تسطیح و تحکیم بستر معابر و ریزش برداری معابر اراضی
پتروشیمی عسلویه تا زیر ساب بیس

کارفرما: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

نظارت: مهندسین مشاور نقش جهان – پارس

پیمانکار : شرکت اسکان ایران