احداث راه آهن آپرین – محمدیه ( قطعه ۳ )

شامل عملیات خاکی و ساختمانی ابنیه فنی ، کارهای حفاظتی وسایرکارهای جانبی تا حد آماده شدن برای عملیات روسازی

تعداد پل : دو پل
طول مسیر : ۲۶ کیلومتر

کارفرما : وزارت راه وترابری ( معاونت ساختمان و توسعه شبکه راه آهن

نظارت : مهندسین مشاور ایران هگزا

پیمانکار : شرکت اسکان ایران