مرکز سلامت شبانه روزی لوندویل

مرکز جامع سلامت شبانه روزی لوندویل آستارا با زیر بنای 1080 متر مربع در 2 طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع می باشد.

کارفرما :بنیاد علوی

بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

مشاور : جودت و همکاران

پیمانکار : شرکت ترپ

طراحی و مدیریت طرح : شرکت اسکان ایران