تهیه و اجرای عملیات فینیشینگ هتل پارسیان اوین

تهیه و اجرای عملیات فینیشینگ در پروژه بازسازی هتل پارسیان اوین و محوطه مربوطه

محل پروژه : استان تهران

 

تصاویر
تهیه و اجرای عملیات فینیشینگ هتل پارسیان اوین
تهیه و اجرای عملیات فینیشینگ هتل پارسیان اوین
تهیه و اجرای عملیات فینیشینگ هتل پارسیان اوین
تهیه و اجرای عملیات فینیشینگ هتل پارسیان اوین
تهیه و اجرای عملیات فینیشینگ هتل پارسیان اوین
تهیه و اجرای عملیات فینیشینگ هتل پارسیان اوین
تهیه و اجرای عملیات فینیشینگ هتل پارسیان اوین