احداث بوستان فانوس دریایی جزیره لارک استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : جزء بومی

هزینه اجرای پروژه : ۱۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

کاشت ۱۴۰ هزار اصله نهال در ۱۴ منطقه محروم کشور که تاکنون در ۳ منطقه حدود ۲۰ هزار اصله کاشت و مابقی در دست اقدام می باشد

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : پیمانکاران جزء محلی

هزینه اجرای پروژه : ۱۸ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

نظارت مالی بر طرح تثبیت تپه های ماسه ای روستاهای توریگ و گارو

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره آبخیز داری و منابع طبیعی جنوب کرمان

هزینه اجرای پروژه : ۳۰ میلیارد ریال

 

اطلاعات کامل پروژه