احداث بوستان فانوس دریایی جزیره لارک استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : جزء بومی

هزینه اجرای پروژه : 12 میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

کاشت 140 هزار اصله نهال در 14 منطقه محروم کشور که تاکنون در 3 منطقه حدود 20 هزار اصله کاشت و مابقی در دست اقدام می باشد

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : پیمانکاران جزء محلی

هزینه اجرای پروژه : 18 میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

نظارت مالی بر طرح تثبیت تپه های ماسه ای روستاهای توریگ و گارو

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره آبخیز داری و منابع طبیعی جنوب کرمان

هزینه اجرای پروژه : 30 میلیارد ریال

 

اطلاعات کامل پروژه