مرمت و بهسازی استخر ذخیره آب مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۱٫۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

مرمت کانال آب ها سطحی مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

مشاور : آبساران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۳۹٫۵ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

ایمن سازی خط انتقال سوخت نیروگاه جزیره لارک

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره توزیع برق منطقه ای

هزینه اجرای پروژه : ۱۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

مشارکت در طرح های عمرانی اولویت دار(تامین آب شرب و کانال کشی ، بهبود معابر روستایی و احداث کانال دفع آبهای سطحی توسط فرمانداری

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : دهیاری ها

هزینه اجرای پروژه : ۴٫۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

نظارت مالی و فنی بر طرح آبرسانی اراضی کشاورزی روستای قرنقو شهرستان چالدران

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : دهیاری روستای قرنقو

هزینه اجرای پروژه : ۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

تامین هزینه لوله کشی آب شرب۱۰۰۰ خانوار روستاهای محروم

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره آبفا

هزینه اجرای پروژه : ۶ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه