نظرسنجی ناهار

آیا با توزیع ناهار در شرکت موافق هستید؟

آیا با راه اندازی اتوماسیون ناهار موافق هستید؟