فرخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای چمن مصنوعی
فرخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای چمن مصنوعی

نام و نشانی : شرکت اسکان ایران به نشانی تهران،خیابان ولیعصر (عج) ، بالاتر از میر داماد ، نبش تابان غربی ، پلاک 72، دفتر مرکزی شرکت اسکان ایران به شماره تماس 88656451-021

نوع،کمیت وکیفیت خدمات( موضوع  ): شرکت اسکان ایران جهت تهیه، حمل و اجرای چمن مصنوعی به متراژ 85000 مترمربع، از تامین کنندگان دارای صلاحیت با سابقه انجام کارهای مشابه دعوت به همکاری می نماید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: نوع پروژه غیر عمرانی و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل هفده میلیارد ریال بصورت ضمانت نامه بانکی می باشد.

مدت و محل تحویل کالا و انجام کار: مدت زمان اجرای پروژه 8 ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد و در مناطق مختلف سطح کشور می باشد.

تحویل و گشایش پیشنهادها: متقاضیان پس از تکمیل اسناد مناقصه می بایست آن را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 26/05/1400 پس از مهر و امضا در سامانه معاملات این شرکت بارگذاری نمایند. نتایج بررسی پيشنهادهاي واصله در دو مرحله طی روزهای یکشنبه مورخ 31/05/1400 با بازگشایی پاکات الف و ب و روز چهارشنبه مورخ 03/06/1400 با بازگشایی پاکت ج پس از تعیین برنده توسط کمیسیون معاملات شرکت، اعلام خواهد گردید.

“توضیحات : متقاضیان میتوانند از روز دوشنبه مورخ 11/05/1400 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 13/05/1400 با مراجعه به سامانه معاملات این شرکت به نشانی www.eskaniran.ir/trades نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.