مراسم کلنگ زنی پروژه پل رمشک و درمانگاه شبانه روزی
مراسم کلنگ زنی پروژه پل رمشک و درمانگاه شبانه روزی