هیأت مدیره

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره
مهدی هاتف
رشته تحصیلی: مهندسی معماری (کارشناسی ارشد)

 نائب رئیس هیأت مدیره
سیامک حیدری
رشته تحصیلی: مهندسی عمران (کارشناسی ارشد)

 

عضو هیأت مدیره
مهدی عسکری مهدی آبادی