هیأت مدیره

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره
وحید خاوئی
رشته تحصیلی: مهندسی معماری (کارشناسی ارشد)

 نائب رئیس هیأت مدیره
سیامک حیدری
رشته تحصیلی: مهندسی عمران (کارشناسی ارشد)

عضو هیأت مدیره
محمد حسن کرمی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران (دکترا)

 

عضو هیأت مدیره
مهدی عسکری مهدی آبادی