شرکت اسکان ایران بعنوان یکی از پیشگامان عرصه صنعت ساختمان سازی,راهسازی ، آماده سازی اراضی ، احداث پلهای چند دهانه و ابنیه فنی مربوطه ، تونل سازی ، هتل سازی ، فینیشنگ هتل ، احداث فضاهای آموزشی و دانشگاهی ،احداث ساختمانهای بلند مرتبه , در راستای ایمنی و سلامت گام برداشته و با تکیه بر اصول زیر همواره حامی سلامت پرسنل خود و محیط زیست می باشد:

· شناسایی وایجاد کنترلهای مناسب و کارآمد جهت پیشگیری از مخاطرات برخاسته از فعالیتهای در دست اجرا .

· آگاه سازی و اطلاع رسانی موضوعات تاثیر گذار برسلامت و ایمنی , کارکنان, محیط زیست و تمامی کسانی که با شرکت اسکان ایران در ارتباط هستند .

· ایجاد محیط کاری ایمن با تکیه بر اصل پیشگیری از ایجاد هر گونه آلودگی.

· کنترل دقیق بر ایمنی جابجایی مواد و مصالح در فعالیتهای در دست اجرا با بکار گیری تجهیزات دارای استاندارد های لازم ایمنی.

· کنترل دقیق موارد ایمنی با اطلاع رسانی و صدور دستورالعملهای لازم الاجرا جهت کلیه کارکنان و سطوح مدیریتی و ملزم ساختن آنها به اجرای قوانین و مقررات HSE بعنوان یکی از شاخص های ارزیابی مدیران و کارکنان شرکت اسکان ایران.

· ایجاد رقابت در میان کلیه کارکنان مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با شرکت اسکان ایران در اجرای قوانین ایمنی در راستای آموزش های مرتبط.

· جلوگیری از پیش آمد حادثه و بیماری های مرتبط کاری با اطلاع رسانی بموقع

· مرور , بررسی , اصلاح و در صورت نیاز تجدید نظر درسیاستهای HSE جاری ,در دوره های زمانی مشخص