توانمندسازی شهرداری ها و دهیاری های مناطق هدف بنیاد مستضعفان توسط شرکت اسکان ایران
توانمندسازی شهرداری ها و دهیاری های مناطق هدف بنیاد مستضعفان توسط شرکت اسکان ایران

مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در نشستی مشترک با محسن منصوری معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بنیاد علوی با امضای تفاهم نامه مشترک توافق کردند که در مناطق هدف بنیاد مستضعفان برای پیشرفت و آبادانی همکاری کنند.

معاون بنیاد مستضعفان در این نشست با اشاره به برنامه های این بنیاد برای تحقق الگوی جامع آبادانی و پیشرفت مناطق هدف و توانمندسازی محرومان، زمینه های هماهنگی و هم افزایی با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها را مورد تاکید قرار داد. وی تصریح کرد که با تعامل دستگاه ها اتفاقات خوبی برای این مناطق رقم خواهد خورد.

جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نیز به آمادگی این سازمان برای همکاری با بنیاد مستضعفان اشاره و بر اهمیت حوزه های زیرساختی و تعریف پروژه های مشترک در این مناطق تاکید کرد.

شرکت اسکان ایران به عنوان مدیرطرح پروژه های آبادانی و پیشرفت به نمایندگی از بنیاد علوی مسئول توانمند سازی شهرداری ها و دهیاری ها در مناطق هدف می باشد.